top
kancelariakontaktwlasciwosc miejscowaogloszenia licytacjewzory pism
bok

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Stanisław Kocemba

Kancelaria Komornicza, Hetmańska 28, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 55 235 58 28 / fax.

Sygnatura: KM 1409/20

 

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI j

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-06-2023r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Dąbka 21  odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 47,90 m2 wraz z przynależną piwnicą i powierzhcni 2,05 m2 zlokalizowanym w obrębie 11 w Elblągu na działce nr ew. 409/14 z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej - ul. Robotnicza. Lokal położony jest na I piętrze budynku i składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc.  Lokalizacja nieruchomości określona jako bardzo dobra  

należącego  do dłużnika: Anna Piechowicz

położonego: 82-300 Elbląg, Robotnicza 96/7, 

wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  ESM Sielanka pod numerem  Rep A nr 5683/2004 (Adres spółdzielni:  82-300 Elbląg, ul. Gwiezdna 26/27, Elbląg)

dla którego  Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW brak urządzonej księgi wieczystej  

Suma oszacowania wynosi 251 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    188 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 58 1500 1403 1214 0000 5061 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Dąbka 21   protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Autor:
Data wprowadzenia: 2023-04-28 13:04:25