top
kancelariakontaktwlasciwosc miejscowaogloszenia licytacjewzory pism
bok

 Km 2925/15

                               OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
                                                                     
nr KW 80063/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-10-2017r. o godz. 08:40 w Sąd Rejonowy Elbląg 82-300 Elbląg, ul.Płk.Dąbka 8-12  w sali nr 128 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   stanowiącej  prawo własności działki gruntu nr 28/3, obręb 0029, sposób korzystania Ba o powierzchni 0,0522 ha wraz z budynkiem produkcyjnym z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 215,70 m2 a powierzchni zabudowy 230,00 m2. Działka stanowi teren płaski o kształcie nieregularnym, częściowo ogrodzona płotem metalowym lub z siatki metalowej. Część działki utwardzona i stanowi plac manewrowy. Budynek produkcyjny wzniesiony w 1994r., wolnostojący, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. W budynku znajduje się hala produkcyjna oraz zaplecze socjalne. Budynek w dobrym stanie techniczno-użytkowym. Nieruchomość uzbrojona w prąd, wodę, kanalizację, c.o. Nieruchomość znajduje się na terenach o przeznaczeniu podstawowym 6. U,MN - teren zabudowy usługowej i/lub mieszkaniowej, położona w peryferyjnej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wewnętrznej utwardzonej na działce nr 42/2. Droga krajowa nr 504 znajduje się 200 m od przedmiotowej nieruchomości  
należącej  do dłużnika: Pro-Fil sp. z o.o. w organizacji
położonej: 82-300 Elbląg, Królewiecka 323A, 
dla której  Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 80063/6   [NKW: EL1E/00080063/6]

Suma oszacowania wynosi 125 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     93 900,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 520,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 3 O. w Elblągu 58 1500 1403 1214 0000 5061 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/388121

 

Autor:
Data wprowadzenia: 2017-09-27 14:09:07
Ostatnia modyfikacja:2017-09-27 14:09:57