top
kancelariakontaktwlasciwosc miejscowaogloszenia licytacjewzory pism
bok

 Km 1831/13

                      OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
                                                               nr KW 50999/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-11-2017r. o godz. 08:00 w Sąd Rejonowy Elbląg 82-300 Elbląg, ul.Płk.Dąbka 8-12 w sali nr 7 odbędzie się DRUGA licytacja    nieruchomości  stanowiącej 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej-   1/2 udziału w nieruchomości gruntowej- grunty rolne zlokalizowane na działce nr 62/1 o powierzchni 2,1300 ha. Działka o funkcji rolnej. Działka nie uprawiana. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Rodzaj użytków: W-0,05, RIVa- 2,08. Położenie ogólne i otoczenie określono jako korzystne. Działka od strony wschodniej i południowej graniczy z rowem. Brak dostepu do drogi.  

położonej: 82-335 Gronowo Elbląskie, Szopy, 

dla której  Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 50999/7   [NKW: EL1E/00050999/7]

Suma oszacowania wynosi 26 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     19 950,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 660,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. 3 O. w Elblągu 58 1500 1403 1214 0000 5061 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Autor:
Data wprowadzenia: 2017-09-21 12:09:52
Ostatnia modyfikacja:2017-09-25 12:09:31